การบันทึกข้อมูลนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่องานทะเบียน และประมวลผล ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 เบอร์ 02-256-4476 หรือ อีเมล mdcuacadreg@gmail.com